dealbh-chluich mun chogadh mhòr a bhrosnaicheas na gàidhlig

Tuesday 10th February 2015 Tha Meanbh-chuileag, an t-seirbheis dràma-oideachaidh a tha mar phàirt den iomairt Fèisgoil aig Fèisean nan Gàidheal, air chuairt an-dràsta le ‘Obair Latha Tòiseachaidh’, dràma Bheurla stèidhichte aig àm a’ Chogaidh Mhòir.  Le deich taisbeanaidhean ann an ochd sgoiltean, tha an dealbh-cluiche air a chur ri chèile gus toirt air cloinn smaoineachadh … Continue reading dealbh-chluich mun chogadh mhòr a bhrosnaicheas na gàidhlig