cothroman cosnaidh aig na fèisean

Monday 30th March 2015

Am bu toil leat obair fhaighinn aig Fèis mar stiùiriche ‘Sgioba G’ as t-samhradh sa?
Tha Fèisean nan Gàidheal an dùil tachartas trèanaidh a chumail airson daoine le Gàidhlig aig am biodh ùidh ann a bhith lìbhreagadh seiseanan Sgioba G aig na Fèisean.
Ma tha ùidh agad, clàraich d’ainm le Aonghas bhon sgioba againn aig angus@feisean.org
San eadar-ama gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh mu ‘Sgioba G’
ma bhriogas tu air a’ cheangal a leanas: Sgioba G

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer