taisbeanadh de thèatar òigridh gàidhlig

Friday 4th September 2015

Thèid an treas ‘Fèis Thèatar Òigridh Gàidhlig’ a chumail aig Eden Court ann an Inbhir Nis air Diardaoin 10 Sultain 2015.  ‘S e Eden Court CRUTHACHAIL ann an co-bhonn le Fèisean nan Gàidheal a chur an Fhèis air dòigh le trì thèataran òigridh Gàidhlig à Baile Dhubhthaich, Inbhir Pheofharain agus Inbhir Nis a’ gabhail pàirt innte am bliadhna.  Thèid na dealbhan-cluiche ac’ a thaisbeanadh air an oidhche leis a’ chiad dealbh-chluich a’ tòiseachadh aig 7.00f. Cosgaidh tiogaidean £5 an duine agus £3 le lasachadh-phrìs. Gabhaidh tiogaidean a ghlèidheadh air-loidhne tro làrach-lìn Eden Court.

‘Falaichte’  – dealbh-chluich ùr le Thèatar Òigridh Bhaile Dhubhthaich a dh’innseas sgeulachd àrc-eòlaiche àrd-amasach ‘s fianais air eucoir nach gabh fhalach tuilleadh.

‘An Taghadh’ – dealbh-chluich ùr le Thèatar Òigridh Inbhir Pheofharain a leanas fear aig a bheil miann a bhith soirbheachail ann am poileataigs ach tha dùbhlain ris nach eil e an dùil a’ dol na aghaidh.

Tha ‘Brathadairean’ le Sgioba Dràma Òigridh Inbhir Nis – sgrìobhte le Ben Ockrent a chaidh eadar-theangachadh gu Gàidhlig le Ruairidh MacNeacail bho Eden Court CHRUTHACHAIL – mu dheidhinn buidheann de luchd-dealasach TF a tha a’ gabhail brathadairean orra fhèin. Tha dinimig an sgioba ag atharrachadh nuair a tha nighean ùr a’ tighinn nam measg.

Le taic bhon sgeama ‘Lìonra Dràma Ghàidhlig’ aig Bòrd na Gàidhlig , tha Fèisean nan Gàidheal agus Eden Court CRUTHACHAIL ag obair còmhla gus cothroman a bharrachd a thoirt do sgoilearan àrd-sgoile le Gàidhlig sgilean dràma ionnsachadh agus taisbeanaidhean dràma a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mu na thèataran òigridh ann am Baile Dhubhthaich agus Inbhir Pheofharain air an làrach lìn aig Fèisean nan Gàidheal aig www.feisean.org/tog.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun fhèis cuiribh fios gu Aonghas MacLeòid aig Fèisean nan Gàidheal air 01463 225 559 no angus@feisean.org no Lucy McGlennon, Manaidsear Eden Court CHRUTHACHAIL air 01463 239 841.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer