An Sgoil Shamhraidh Dhràma 2016

Tha an Sgoil Shamhraidh Dhràma a’ toirt cothrom air leth do dheugairean le Gàidhlig tha ag iarraidh sgilean a leasachadh gus cleasachd a dhèanamh air an àrd-ùrlar agus air beulaibh a’ chamara.

Stèidhte ann am Port Rìgh, san Eilean Sgitheanach, thèid an sgoil-chòmhnaidh a chumail eadar Diluain 4 agus Disathairne 16 Iuchar 2016.  Tha an Sgoil fosgailte do dheugairean le Gàidhlig eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois le ùidh ann an dràma.  Chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail anns an Sgoil Shamhraidh Dhràma.

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ gabhail ri iarrtasan an dràsta fhèin agus tha tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais na Sgoile ri fhaotainn air an duilleag-lìn a leanas: www.feisean.org/ssd

Tha an Sgoil Shamhraidh Dhràma maoinichte le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer