Latha leasachaidh leantainneach airson luchd-teagaisg ciùil anns An Eaglais Bhreac.

Latha leasachaidh leantainneach airson luchd-teagaisg ciùil anns An Eaglais Bhreac.

 

Bidh Linda NicLèoid is Jenn Butterworth a’ stiùireadh leasainean ciùil traidiseanta airson  luchd-teagaisg is luchd-oideachaidh ciùil sa sgìre aig latha leasachadh leantainneach air Dihaoine 29mh Giblean. Bidh Linda a’ feuchainn ri faclan feumail Ghàidhlig bunaiteach a thoirt dhan luchd-teagaisg is òran sònraichte no dhà airson sgoilearan aig gach ìre. Coltach ri Linda, ’s e sàr sheinneadair is tè chiùil gu math comasach a th’ann an Jenn is tha i gu math eòlach air foghlam foirmeil fhèin oir, airson iomadh bliadhna a-nis, tha i air a bhith an sàs ann an obair teagaisg aig an RCS ann an Glaschu.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer