Rannsachadh mun Sgoil Shamhraidh Dràma

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ rannsachadh cruth ar Sgoil Shamhraidh Dràma gus dèanamh cinnteach gu bheil an tachartas a’ freagairt air iarrtasan òigridh le ùidh pàirt a ghabhail innte. Bhitheamaid gu mòr an comain deugairean (a ghabh pàirt innte roimhe no le ùidh pàirt a ghabhail san àm ri teachd), agus/no pàrantan nan lìonadh sibh a’ chèisteachain a leanas:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SSD2017

Tha fiosrachadh mun Sgoil Shamhraidh Dràma ri fhaotainn air ar làrach-lìn a th’ aig www.feisean.org/ssd.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer