Cèilidh air Chuairt Fèis Chataibh a’ trusadh sgioba

Dreuchd:  Buill na Cèilidh air Chuairt

Tha Fèis Chataibh a’ lorg eadar sianar is ochdnar luchd-ciùil / sheinneadairean òga eadar 16 is 22 bhliadhna a dh’ aois a ghabhas pàirt anns a’ Chèilidh air Chuairt aca am bliadhna.

Gheibhear fiosrachadh slàn agus foirm-iarrtais air loidhne an seo: www.tinyurl.com/fcct2017

Feumar iarrtasan a bhith a-staigh ro 5f Dihaoine 17mh den Mhàrt.

Thèid agallamhan a chumail Disathairne 25mh den Mhàrt ann an Goillspidh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer