Taic le Dràma do Sgoiltean Uibhist tro Fèisgoil

Fhuair ceithir sgoiltean ann an Uibhist buannachd à bùthan-obrach dràma a bh’air an co-òrdanachadh tron t-seirbheis Fèisgoil anns na ceithir seachdainean ro Fèis Dhràma Uibhist. Ron an Fhèis, a chaidh a chumail air 8 agus 9 Màrt, chaidh an oibriche dràma agus cleasaiche Calum Dòmhnallach le Fèisean nan Gàidheal gus bùthan-obrach dràma a thoirt do na buidhnean … Continue reading Taic le Dràma do Sgoiltean Uibhist tro Fèisgoil