Turas Soirbheachail le Seirm na Sìde

Chaidh a’ chiad turas sgìreil le Seirm na Sìde, an riochdachadh as ùire aig Hùb Hàb, am pròiseact tèatar do bhuidhnean chloinne sna tràth-bhliadhnaichean, a chumail eadar 23 Giblean agus 4 Cèitean.  Tha an dealbh-chluich stèidhte air an t-sìde ‘s dathan a’ bhogha fhrois is tha an aon seòrsa fhòrmat air ‘s bh’air na  riochdaichean Hùb Hàb a dh’fhalbh.

Chaidh na cleasaichean Megan NicIllFhialain agus Catriona NicNeacail fhastadh gus an turas a dhèanamh anns a’ Chrios Mheadhanach, siorrachd Pheairt agus sgìre Earra-Ghàidheal le 22 taisbeanaidhean airson 19 bun-sgoiltean Gàidhlig/ sgoiltean-àraich.  Bha corr is 700 sgoilear an làthair aig na taisbeanaidhean seo.

Thathar an dùil an dàrna turas den dealbh-chluich a chumail ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd eadar 10 agus 21 Sultain.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer