Fuadach nan Gàidheal

Air Dimàirt 11 Sultain, thòisich turas leis a’ bhùth-obrach eadar-obrachail  ‘Fuadach nan Gàidheal’, a tha ag amas air sgoilearan bun-sgoile eadar P5-P7 a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig mar chànan a bharrachd.  Chaidh a’ bhùth-obrach a’ leasachadh le Oifigear Dràma Aonghas MacLeòid ‘s tha ga thoirt timcheall sgoiltean ann an sgìre Inbhir Nis s Siorrachd Rois.  Thuirt e: “Anns a’ bhùth-obrach bi sgoilearan a’ cur eòlas air a’ bhuaidh a bh’aig na fuadaichean air muinntir na Gàidhealtachd is aig an aon àm gheibh iad cothrom faclan agus abairtean Gàidhlig ionnsachadh.”

Chì sgoilearan brat-grèis àlainn sa bhùth-obrach a chaidh a chruthachadh a dh’aona-ghnothach son an turais.  Tha iomadach sealladh bho na fuadaichean air am fighe a-steach don bhrat-ghrèis a chruthaich Lizzie NicDùghaill bho The Highland Story Quilts.

Tha an turas mar phàirt den phrògram Sgoile ‘s Coimhearsnachd aig an fhèis chiùil Blas a th’air a lìbhrigeadh tron t-seirbheis foghlaim Fèisgoil.  Bidh an turas a’ ruith gu deireadh an teirm seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer