Cothrom cosnaidh do luchd-ciùil || Contract opportunity for musicians

Oide

Le taic bho Riaghltas na h-Alba, tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte an t-seirbheis ùr FèisTV fhoillseachadh, a bheireas cothrom do dhaoine air feadh an t-saoghail tachartasan fhaicinn beò air an eadar-lìon cho math ri ceòl traidiseanta agus òrain Ghàidhlig ionnsachadh air-loidhne. 

Bidh FèisTV ag obair ann an ceithear earrannan:

  1. A’ craoladh tachartasan bhon tasglann
  2. A’ craoladh tachartasan air ùr-chlàradh
  3. A sruthadh tachartasan beò air-loidhne
  4. An seirbheis teagaisg ‘Oide’

Bidh Oide a’ tabhann cothrom do luchd-cleachdaidh taghadh de bhideothan teagaisg ro-chlàraichte aig ìrean tòiseachaidh, eadar-mheadhannach agus adhartach bho eòlaichean teagaisg ciùil is seinn. Bidh na ciad leasannan leasannan anns gach sreath ri fhaighinn an asgaidh le cosgais air leasannan a bharrachd.

Tha sinn an-dràsta a’ sìreadh tagraidhean bho grunn chunnraidearan tairgsean a chuir thugainn gus seirbheisean a thabhann do Fèisean nan Gàidheal, mar a th’ air a mhìneachadh sa phasgan Tairgse aig oir na duilleige seo, gus bhideothan de leasanan ciùil is seinn a leasachadh ‘s a chlàradh mar phàirt de dh’ earran Oide FèisTV.

‘S e ceann-latha dùnaidh airson tagraidhean Dihaoine 6 Dubhlachd aig 5f.


With support from the Scottish Government, Fèisean nan Gàidheal is launching FèisTV; a new service that will allow people from across the world to enjoy events streamed from Fèisean, the Blas Festival and other performances in which we are involved, as well as also providing a dedicated traditional music tuition service. FèisTV covers four main aspects:

  1. The broadcast of archive material
  2. The broadcast of newly-recorded material
  3. The streaming of live events
  4. The host for Oide 

Oide will allow users to access a range of pre-recorded tuition videos at beginner, intermediate and advanced levels from a range of highly experienced traditional musicians and Gaelic singers. Introductory lessons for all disciplines will be free, with a paid subscription required for additional lessons.

We are currently looking for a range of contractors to submit proposals to offer services to Fèisean nan Gàidheal, as specified in the tender document on the right hand side of this page, to develop and present online traditional music and Gaelic song tuition videos as part of the Oide strand of FèisTV.

The closing date for tender submissions is Friday 6 December 2019 at 5pm.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer