Gnìomhachasan Ionadail a’ Cumail Taic ri Fèis Mhuile

Tha am Bliadhna ùra air tòiseachadh gu sunndach dha Fèis Mhuile às dèidh dhaibh taic fhaighinn bho ghrunn ghnìomhachasan sa choimhearsnachd airson a’ phrìomh Fhèis aca a thèid air aghaidh ann am Bun Easain eadar 7-9 Gearran.

Rinn an Fhèis – a bhios a’ cur teagasg air dòighann an ceòl thraidiseanta, òrain Ghàidhlig agus dràma do chloinn – gairm às dèidh dhaibh a bhith mothachail gun fheumar airgead a bharrachd a thogail airson an Fhèis a’ ruith.

Fhuair an Fhèis taic-airgid bho dhaoine is gnìomhachasan sa choimhearsnachd, nam measg: Inverlussa Marine Services, Turas Mara, Staffa Tours, PDK Shellfish, Ardalanish Farm, Colin Morrison, Craig Rutherford Plant a bharrachd air airgead a fhuair iad bho uachdairean.

Thuirt Cathraiche na Fèise, Jennifer Johnston:

“Coltach ri buidhnean eile, tha cosgaisean na Fèise air èirigh anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh agus ged a tha sinn a’ faighinn taic bho Fèisean nan Gàidheal agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid tha fhathast cuibhreann eile ri thogail airson an fhèis a ruith.Leis a sin, thòisich sinn sgeama ron Nollaig far am b’ urrainn do ghnìomhachasan airgead a chur mu choinneamh cosgais oide Fèise”.

“Tha daoine air a bhith gu math fialaidh. Tha Colin Moireasdan, mar eisimpleir air a bhith a’ creic mìosachan agus tha an t-airgead air fad air a roinn gu Fèis Mhuile agus buidhnean eile. Tha sinn fada an comain airson an taic a tha sinn air faighinn bho dhaoine air an eilean againne”.

Tha iarrtasan a-nise fosgailte airson an Fhèis. Bidh teagasg tron latha do chlann aois 3 agus nas sine agus bidh tachartasan sòisealta feasgar dhan a h-uile duine. Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirmean clàraidh na Fèise, cuir fios air Jennifer Johnston – 01681 700 042 neo jenmull83@hotmail.com – neo Morven Gibson – 01681 700 021 neo admin@swmid.co.uk

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer