Cafe Bheairteis

Tha Cafe Bheairteis gu bhith againn gach feasgar Dhihaoine tron lockdown, 3.30-4.15f, a’ tòiseachadh a-màireach, 24mh. Bhiodh seo freagarrach do dheugairean agus daoine òga air feadh Alba – agus fiù’s air feadh an t-saoghail. Nach tig sibh ann!

EVENTBRIGHT REGISTRATION

Bidh fàilte bhlàth oirbh uile!

#cleachdiaigantaigh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer