Single ùr bho Fèisean nan Gàidheal, a’ togail airgid do chlann ann an Guidheàna: Dihaoine 27.11.20

Le Ellen NicDhòmhnaill agus Innes MacIlleBhàin

Bruthaibh air seo – Òran Eliza Bandcamp

Cuimhnichibh gum bi cothrom ann am fiolm ELIZA fhaicinn aig Blas – Disathairne 28 Samhain 7f

Agus tòrr consairtean Blas fhathast ri thighinn!

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer