Co-obrachadh eadar Fèis Thiriodh agus Fèis Chiùil Thiriodh

Tha Fèis Thiriodh ag ullachadh airson a’ chiad thachartas aca ann a cha mhòr dà bhliadhna le feasgar de chur-seachadan, ann an cuideachd le Fèis an eilein.

Bidh ‘Blas na Fèise’ a’ ruith ann an com-pàirteachas le Fèis Chiùil Thiriodh air Disathairne 26 Òg Mhìos eadar 1-15 – 4.15f aig An Talla.

Thuirt Cathraiche na Fèise Janice NicAonghais:

“Ged a tha gu leòr de dhaoine a chaidh am bogadh anns an Fhèis a tha a-nise a’ cluiche air neo a’ ruith TMF , ‘s e seo a’ chiad turas a tha an Fhèis air tachartas a dhèanamh an cuide leis an Fhèis Chiùil.  Tha sinn fortanach gum bi Norrie MacÌomhair cuide rinn a bharrachd air ceòladairean tàlantach an eilein”.

A-measg na bhios a’ tachairt airson clann aois-sgoile, bidh seinn le Norrie MacÌomhair (Skipinnish), dannsa-ceum le Tara Rankin is ceòl-taic bho Sheumaidh MacDhòmhnaill (Eabhal) agus Slighe Ionmhais. A bharrachd air sin, bidh Fèis Bheag ri fhaotainn do chlann aois sgoil-àraich le Iseabail Chaimbeul aig an stiùir.

Bidh fàilte air pàrantan/luchd-cùraim (aig astar le còmhdach-aghaidh) airson cuirm deireannach na Fèise an uair a thèid a rafail a dhèanamh cuideachd. Faodar tiogaidean a’ rafail a cheannach bho Bhùth a’ Bhaile, Café Carrieann, Tyree Gin agus aig an doras air an latha. Ma tha duine sam bith airson duais a thabhainn dhan a’ rafail, cuiribh fios air feisthiriodh@live.co.uk neo Linda Nic a’ Ghobhain air 07787 571560.

Tuilleadh fiosrachaidh & clàradh

Airson Blas na Feise (aois-sgoile), bruth an seo.

Airson na Fèise Bige (aois sgoile àraich), cliog an seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer