Sgoil-shamhraidh Dràma 2022 a’ tilleadh dhachaigh

Tha Sgoil-Shamhraidh Dràma Fhèisean nan Gàidheal air tilleadh ‘s a’ tabhann cothrom do dhaoine òga tighinn cruinn còmhla a-rithist.  An dèidh dà bhliadhna far an robh tachartasan air loidhne a-mhàin, bidh an tachartas-còmhnaidh a’ gabhail àite ann am Port Rìgh eadar Diluain agus Dihaoine 8 Iuchar, is tha i fosgailte do dh’ òigridh aig aois na h-àrd-sgoile a tha fileanta sa Ghàidhlig. 

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail, ‘s i Màiri NicIlleMhoire Stiùiriche Ealain na Sgoile, le taic bho Raonaid Cheanadach.  Buinidh an dithis aca do dh’Eilean Leòdhais agus tha mòran bhliadhnaichean de dh’eòlas air obair-dràma le òigridh eatorra.  Bidh fòcas na Sgoile am bliadhna-sa stèidhte air beul-aithris, a tha ga ceangal ri Bliadhna nan Sgeul.

‘S e Aonghas MacLeòid, Oifigear Dràma Fhèisean nan Gàidheal a tha ga co-òrdanachadh.  “O chaidh an Sgoil a chur air bhonn ann an 2008 tha òigridh eadar 12 agus 17 bliadhna a dh’aois bho air feadh Alba air cothrom fhaighinn tighinn a Phort Rìgh is eòlas a chur air sgilean dràma a a bhios feumail airson an àrd-ùrlair agus air beulaibh a’ chamara.  Le sgioba de luchd-teagaisg ‘s luchd-aire a tha fileanta sa Ghàidhlig ‘s e fìor dheagh chothrom a th’ ann do chompàirtichean cur ris na sgilean cànain aca.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn cho toilichte taic a chumail ris a’ phròiseact seo a tha cho cudromach do dh’òigridh. Tha e a’ tabhann cothrom dhaibh an cuid Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile agus cuideachd a’ cur ri amasan a’ Phlana Nàiseanta gus Gàidhlig àbhaisteachadh.  A bharrachd air a sin, tha e a’ cur ri sunnd dhaoine agus tha sinn an dòchas gun còrd an Sgoil-Shamhraidh riutha.”

Gus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn no gus àite a ghlèidheadh theirgibh gu làrach-lìn Fhèisean nan Gàidheal feisean.org/ssd/no cuiribh fios air Oifigear Dràma Aonghas MacLeòid angus@feisean.scot ron cheann-latha son iarrtasan, Diluain 20 Ògmhios.

Tha an Sgoil-shamhraidh Dràma riochdaichte le Fèisean nan Gàidheal le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer