Ceòl nam Fèis 2

£9.95

Category:

Description

Tuilleadh cèol is òrain bho dhualchas Ghàidhlig na h-Alba, le eadar-theangachaidhean agus fiosrachadh mu na pìosan ciùil gu lèir.

More songs and music from the Scottish Gaelic tradition complete with translations and source notes.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer