Fèis – The First 25 Years of the Fèis Movement

£9.95£14.95

SKU: N/A Category:

Description

Chaidh a’ chiad fhèis a chumail ann am Barraigh ann an 1981. A-nis 25 bliadhna air adhart, tha còrr is dà-fhichead Fhèis sgapte air feadh na Gàidhealtachd ‘s na h-eileanan agus sgìrean eile de dh’Alba, le còrr is 13,000 neach-òga a faighinn teagaisg anns na h-ealain Ghàidhlig gach bliadhna. Bhon a thoisich e tha Iomairt nam Fèisean air soirbheachadh gu mòr. Tha an leabhar seo a toirt sùil air cuid dha na sgeulachdan, beachdan agus dealbhan bho dhaoine a tha air pàirt a ghabhail ann an obair nam Fèisean thairis air na 25 bliadhna a-chaidh seachad.

The first Gaelic fèis was held on the Island of Barra in 1981. Twenty-five years later, there are over forty Fèisean located throughout the Highlands and Islands and beyond, with some 13,000 young people involved in traditional Gaelic arts tuition each year. Over the past quarter century the growth of the Fèisean movement has become a remarkable success story. This book celebrates that achievement by presenting some of the experiences, views and images of people who have contributed to the work of the Fèisean in the past 25 years.

Additional information

Cover

Hardcover, Paperback

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer