Yokie Tonsils

£20.00

Category:

Description

Tha am facal “yokie” a’ ciallachadh tachaiseach, agus ‘s e abairt a thathar a cleachdadh sa chainnt “doric” air cuideigin a tha buailteach a bhith seinn aig àm sam bith. Chaidh an cruinneachadh tlachdmhor an seo a chur ri chèile le Lilian Ross, a tha a’ teagasg òrain ann an sgoiltean fo bhratach Fèisean nan Gàidheal. Bha tidsearan ag iarraidh air Lilian faclan agus fuinn fhàgail aca, ach cha robh mòran aice sgrìobhte – mar a thuirt i “I’ll leave ye m’heid”. Mu dheireadh thall, chuir i feadhainn dhe na h-òrain is geamaichean air pàipear, agus ‘s ann mar sin a thaing “Yokie Tonsils” gu bith. Tha CD an lùib.

 

The word “yokie” means itchy, and it is a phrase used in the doric language to describe somebody who likes to sing at any time. This lovely collection was put together by Lilian Ross, who teaches song in schools for Fèisean nan Gàidheal. Teachers wanted Lilian to leave them words and tunes, but she didn’t have much written down – as she said “I’ll leave ye m’heid”. At long last, she wrote down some of the songs and games on paper, and that is how “Yokie Tonsils” came to be. A CD is included.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer