Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Fèisean nan Gàidheal AGM and Conference

Nairn IV12, UK

Theid Coinneamh Bhliadhnail Fèisean nan Gàidheal a chumail air Dihaoine 29 Sultain 2023 agus bha Co-labhairt na buidhne ann an ath latha.Ghabhadh prògram na Co-labhairt a luchdadh a-nuas air taobh […]

Fèis Spè

Portree, UK

Fèis Spè - cothroman do chlann eadar 5-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eileAn opportunity for young people aged between 5-18 years […]

Fèis a’ Bhaile

Inverness, UK

Fèis a' Bhaile - cothroman do chlann eadar 5-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eileAn opportunity for young people aged between 5-18 […]

Fèis Thatha

Aberfeldy PH15, UK

Fèis Thatha - cothroman do chlann eadar 5-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eileAn opportunity for young people aged between 5-18 years […]

Fèis Mhuile

Isle of Mull, United Kingdom

Fèis Mhuile - cothroman do chlann eadar 5-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eileAn opportunity for young people aged between 5-18 years […]

Fèis Dhùn Èideann

Edinburgh, UK

Fèis Dhùn Èideann - cothroman do chlann eadar 3-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eileAn opportunity for young people aged between 3-18 […]

Fèis Òigridh Ìle agus Dhiura

Islay, Isle of Islay, UK

Fèis Òigridh Ìle agus Dhiùra - cothroman do chlann eadar 3-18 bliadhna a' dh' aois a bhith ag ionnsachadh ceòl, òrain, dràma, ealain is eile An opportunity for young people […]

Sgoil-shamhraidh Dràma 2024

Portree IV51, UK

Bidh an tachartas-còmhnaidh seo a’ gabhail àite ann am Port Rìgh, eadar 1 agus 12 Iuchar 2024. Tha i fosgailte do dh’ òigridh aig aois na h-àrd-sgoile a tha fileanta sa […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer