Fèis Phàislig – Seachdain na Fèise 2023

Paisley

Ceithir latha de cheòl, dràma agus danns a thathar a’ cumail san Iuchar gach bliadhna ann am Pàislig. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 8 gu 18 bliadhna […]

Fèis Arainn – Seachdain na Fèise 2023

Thèid Fèis Arainn a chumail san Iuchar ann an Àrd Sgoil Arainn, far am bithear a’ tabhann taghadh farsaing de chuspairean do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam […]

Fèis Lannraig a Tuath – Seachdain na Fèise

Airdrie Cairnlea Parish Church, Airdrie

‘S e Fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Fèis Lannraig a’ Tuath a tha a’ gabhail àite gach bliadhna san Lunasdal anns an Àrd-Ruigh. Tha an tachartas fosgailte […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer