Cèilidhean air Chuairt

 

Ri linn Covid-19 cha bhi Fèisean nan Gàidheal a’ cumail taic ri Cèilidhean air Chuairt am-bliadhna, ach tha sinn an dòchas gun gabh ar ceòladairean òga an rathad a-rithist an ath-bhliadhna.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer