Cèilidhean air Chuairt

Tha na Cèildhean air Chuairt air ais!  Chluinnear cuid den luchd-ciùil as fheàrr aig grunn Fhèisean fhad ‘s a bhios iad air chuairt nan sgìrean aca fhèin.  Bidh an fheadhainn a leanas a’ gabhail pàirt:

Fèis Fhoirt (Sruighlea/An Eaglais Bhreac)
Fèis Latharna (An t-Òban/Earra-Ghàidheal)
Fèis Lochabair (Lochabair)
Fèis Phàislig (Pàislig)

Ghabhadh liosta de na tachartasan aca a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige agus gheibhear fiosrachadh mu Chèilidhean air Chuairt Fèis Rois tron cheangal seo.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer