Cèilidhean air Chuairt

 

Tha na Cèildhean air Chuairt air ais!  Chluinnear cuid den luchd-ciùil as fheàrr aig grunn Fhèisean fhad ‘s a bhios iad air chuairt nan sgìrean aca fhèin.  Bidh an fheadhainn a leanas a’ gabhail pàirt:

Fèis Air an Oir (Cataibh)
Fèis Latharna (An t-Òban/Earra-Ghàidheal)
Fèis Lochabair (Lochabair)
Fèis Phàislig (Pàislig)
Còmhlan Cèilidh Fèis Spè (Baideanach agus Srath Spè)

Ghabhadh liosta de na tachartasan aca a luchdadh a-nuas air taobh deas na duilleige agus gheibhear fiosrachadh mu Chèilidhean air Chuairt Fèis Rois tron cheangal seo.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer