Ceòl nam Fèis Deasachaidhean Didseatach

Tha leabhraichean Ceòl nam Fèis 1 agus 2 a-nis rim faighinn mar luchdachadh sìos didseatach air gach cuid Apple Books agus Amazon Kindle.

Lìon le faidhlichean fuaim selectable de gach òran no fonn, tiotalan Gàidhlig is Beurla, eadar-theangachadh de liricean Gàidhlig agus suidheachadh pìoba cuid de na fuinn.

Anns na faidhlichean fuaim tha cuid den luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba agus seinneadairean Gàidhlig, nam measg Dougie Pincock, Iain MacPhàrlain, Ingrid NicEanraig, Mairearad Green, Màiri Anna Cheanadach, Raonaid Walker agus Raibeart Robasdan.

Ceòl nam Fèis 1

Amazon Kindle

Apple Books

Ceòl nam Fèis 2

Amazon Kindle

Apple Books

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer