leig a-nuas

Cothroman Eile

Stòr-dàta de Chleasaichean

Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhalach a’ solarachadh chothroman-obrach do luchd-labhairt na Gàidhlig tro phròiseactan dràma a th’ air an libhrigeadh tron t-seirbheis Fèisgoil agus an-dràsta tha sinn ag ùrachadh ar stòr-dàta de dhaoine le Gàidhlig a dh’fhaodamaid fhastadh mar chleasaichean.

Tha a’ mhòr-chuid de thursan le dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach dràmadach ag amas air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ach tha seirbheis againn do sgoilearan bun-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig cuideachd.

Ma tha thu 18 bliadhna a dh’aois no nas sine ‘s ma tha ùidh agad ann an obair-chleasachd tro na pròiseactan dràma againn nach lion thu an fhoirm-chlàraidh againn gu h-iosal?

Stòr-dàta de Chleasaichean: Foirm-clàraidh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council