Cothroman Eile

Cothroman-obrach do Chleasaichean 2020

Foirm-iarrtais Air Loidhne

Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhalach a’ tabhann chothroman-obrach do luchd-labhairt na Gàidhlig tro na dealbhan-cluiche agus tursan a bhios sinn a’ riochdachadh tron t-seirbhis Fèisgoil againn.  Tha sinn a’ trusadh dhaoine le Gàidhlig an dràsta airson dealbhan-cluiche a thèid air turas am-bliadhna sa.

Tha a’ mhòr-chuid de na tursan le dealbhan-cluiche agus bùthan-obrach dràmadach ag amas air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ach tha seirbheis againn do sgoilearan bun-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig cuideachd.

Chan eil eòlas air obair-chleasachd riatanach.

Mus tèid gach dealbh-chluich air an rathad thèid clàr-ama a chur air dòigh le ùine-leasachaidh agus 5 làithean de dh’obair-deasachaidh na chois.

Hùb Hàb (dithis chleasaichean/ sheinneadairean)
An toiseach bha sinn an dùil  cothrom fhaighinn turas a dhèanamh leis an dealbh-chluich anns a’ Ghiblean/ Chèitean ach ri linn COVID-19 chan eil e comasach dhuinn cinn-latha an turais a chomharrachadh.   Tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn.

Meanbh-chuileag (aon/ dithis chleasaichean)
Obair-deasachaidh: 18 – 22 Lùnastal 2020 (Inbhir Nis)
Turas nàiseanta do bhun-sgoiltean: 25 Lùnastal – 9 Dàmhair 2020.

Panto Gàidhlig (triùir chleasaichean)
Obair-deasachaidh: 16 – 20 Samhain 2020 (Inbhir Nis)
Turas nàiseanta do bhun-sgoiltean a mhaireas 15 latha:  23 Samhain – 11 Dùbhlachd 2020.

Ma tha thu 18 bliadhna a dh’aois no nas sine ‘s ma tha ùidh agad ann an obair mar chleasaiche ann an gin de pròiseactan dràma againn nach lìon thu an fhoirm-iarrtais againn gu h-iosal.

Foirm-iarrtais Air Loidhne

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council