Cothroman Eile

Cothroman-obrach do Chleasaichean 2023

Tha Fèisean nan Gàidheal gu cunbhalach a’ tabhann chothroman-obrach do luchd-labhairt na Gàidhlig tro na pròiseactan dràma a bhios sinn a’ riochdachadh tron t-seirbhis Fèisgoil againn.  Tha sinn a’ trusadh dhaoine le Gàidhlig an dràsta airson pròiseactan a thèid a riochdachadh am-bliadhna sa.

Tha a’ mhòr-chuid de na pròiseactan ag amas air clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ach tha seirbheis againn do sgoilearan bun-sgoile a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig cuideachd.

Chan eil eòlas air obair-chleasachd riatanach.

Ma tha thu 18 bliadhna a dh’aois no nas sine ‘s ma tha ùidh agad ann an obair mar chleasaiche ann an gin de pròiseactan dràma againn nach lìon thu an fhoirm-iarrtais againn gu h-iosal.

Foirm-iarrtais Air Loidhne

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer