Dràma air Chuairt 2018

Dràma air Chuairt 2018

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith a’ cur air dòigh Dràma air Chuairt ann an 2018. Stèidhichte air modal nan Cèilidhean air Chuairt, chaidh Dràma air Chuairt a stèidheachadh ann an 2017 airson cothrom a thoirt do dhaoine òga le Gàidhlig obair phàighte fhaighinn mar cleasaichean le trèanadh farsaing is cothroman taisbeanaidh mar phàirt dhan phròiseict.

Tha suas ri 4 àitean rim faotainn air a’ chuairt seo am bliadhna, ‘s tha e fosgailte do chom-pàirtichean eadar 18-25 bliadhna a dh’ aois a tha fileanta sa Ghàidhlig.

A’ Phròiseact

Fo stiùir an cleasaiche ainmeil, Coinneach MacRath, cuiridh a’ bhuidheann cola-deug seachad còmhla ann an Inbhir Nis an toiseach, eadar 20 – 31 Lùnastal. Obraichidh iad air taghadh farsaing de chuspairean, nam measg; gluasad, guth, òcaideachadh a bharrachd air sgìlean taisbeanaidh a bhios feumail, chan ann a-mhàin airson a’ chuairt fhèin, ach cuideachd mar phàirt dhan an leasachadh-pearsanta aig na com-pàirtichean mar cleasaichean Gàidhlig.

Bidh na cleasaichean ag ullachadh dealbh-cluiche mar phàirt den chola-deug seo ‘s thèid iad air chuairt leis eadar 3-8 Sultain mar phàirt den fhèis Blas, le taisbeanaidhean a’ gabhail àite ann an àrd-sgoiltean agus coimhearsnachdan air a’ Ghàidhealtachd.

Tuarastal

Gheibh com-pàirtichean £900 mar tuarastail airson a’ phròiseict ‘s thèid cosgaisean siubhal, biadh is àite-fuirich a chuir air dòigh dhaibh airson na seachdainean trèanaidh is ullachaidh agus a’ chuairt fhèin.

Iarrtasan

Gheibhear foirm–iarrtais air loidhne aig https://goo.gl/forms/taUvErqhaIzI3Ik42 ‘s feumaidh iad a bhith a-staigh ro Dhihaoine 29 Ògmhios. Thèid agallamhan a chuir air dòigh le tagraichean goirid às dèidh seo.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun phròiseict, cuiribh fios air Calum Ailig Mac a’ Mhaoilein air 01463 225559 no calum@feisean.org

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer