Fèis na Dàmhair

Ged nach bi Fèisean a’ tachairt san dòigh àbhaisteach aig an àm seo, tha sinn uabhasach toilichte gum bi clasaichean air-loidhne ri fhaotainn bhuapa.  

Bidh na clasaichean an-asgaidh ged a chuireamaid fàilte air tabhartas sam bith gus ar cuideachadh le cosgaisean an cur air dòigh.  Ma tha e comasach dhuibh tabhartas a thoirt dhuinn, ghabhadh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn. 

Bidh Fèis Air an Oir agus Fèis a’ Bhaile a’ tabhann taghadh de chlasaichean air-loidhne eadar 19-23 Dàmhair, nuair is àbhaist do na Fèisean a bhith a’ tachairt.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus cothrom àite a ghlèidheadh le bhith leantainn nan ceanglaichean gu h-ìosal. 

Aon uair ’s gu bheil sibh air taghadh a dhèanamh bidh àite air a ghleidheil dhuibh airson Diluain gu Dihaoine.

‘S ann airson clann eadar 8 suas gu 18 bliadhna a dh’aois a tha a mhòr chuid de na clasaichean seo ach bidh cothrom aig com-pàirtichean aois 5-7 agus inbhich pàirt a’ gabhail cuideachd.

Clasaichean Maidne

10m – 1030m gach latha

Bogsa – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Fidheall – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Feadan – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Fìdeag – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Meur-chlàr (Gàidhlig) – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Faram airson aois 5 – 7

Gaelic Song for age 8+

11m – 1130m gach latha

Bogsa – Eadar mheadhanach/Adhartach

Fidheall – Eadar mheadhanach/Adhartach

Feadan – Eadar mheadhanach/Adhartach

Fìdeag – IEadar mheadhanach/Adhartach

Meur-chlàr(Gàidhlig) – Eadar mheadhanach/Adhartach

Faram airson aois 8+

Seinn airson aois 5 – 7

12 – 12.30pm each day

Dràma airson clann sa bhun-sgoil

Seinn (Gàidhlig) airson aois 8+


Clasaichean Feasgair

2f – 230f gach latha

Bogsa (Gàidhlig) – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Feadan(Gàidhlig) – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Meur-chlàr – Luchd-toiseachaidh/Beagan eolas

Dràma (Gàidhilg) aois 5-7

Puirt airson Inbhich (Bidh an clas seo 45 mionaidean)

3f – 4.15f gach latha

Puirt airson aois 12+ – Adhartach

Tadhal air eventbrite airson clàradh agus barrachd fiosrachaidh.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer