Dìonadh

Bu chòir do dh’òganaich agus inbhich a bhith a’ faireachdainn sàbhailte, tèarainte fhad ‘s a tha iad a’ gabhail com-pàirt ann an tachartasan a tha air an cur air dòigh, no air am maoineachadh, le Fèisean nan Gàidheal. Nì Fèisean nan Gàidheal a h-uile h-oidhirp reusanta gus dèiligeadh ri com-pàirtichean ann an tachartasan dàimheil, dùbhlanach, cumhachdach, spòrsail, in-ghabhalach, dibhearsanach agus brosnachail. Nì sinn ar dìcheall dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd a h-uile com-pàirtiche, ball, eagraiche agus oide agus an dìon bho dhroch dhìol corporra, feise agus aigne, no dearmad. Tha dleastanas Fèisean nan Gàidheal a’ gabhail a-steach comhairle a thoirt do dh’Fhèisean mar a nì iad mar an ceudna agus, ann an cuid de shuidheachaidhean, a bhith toirt orra sin a dhèanamh tro chumhachan maoineachaidh agus ballrachd.

Tha poileasaidhean eadar-dhealaichte againn airson taic a chumail ris na h-amasan seo agus ghabhadh an fheadhainn as cudromaiche, ar poileasaidh Àite Dìonta nam measg, a leughadh air taobh deas na duilleige far an faighear Còd Giùlain cuideachd. Chithear Art MacCarmaig a’ bruidhinn mu dhìonadh sa bhideo seo.

A bharrachd air an taic a gheibhear bho Fhèisean nan Gàidheal, ma thachras dad mì-iomchaidh no ma tha còmhradh a dhìth le neach taobh a-muigh Fèisean nan Gàidheal, faodar feum a dhèanamh de na goireasan a leanas.

SARCS

Aonadh an luchd-ciùil

Rape Crisis Scotland

Victim Support

Crimestoppers

Gheibhear barrachd fiosrachaidh a dh’fhaodadh a bhith feumail tron cheangal seo aig The Bit Collective agus tron cheangal BBC seo.

Tha gruinn bhuidhnean a’ cur chùrsaichan air dòigh, nam measg:

Aonadh an Luchd-ciùil

NSPCC

Bidh Fèisean nan Gàidheal daonnan toilichte cosgaisean trèanaidh a ghiùlain do chomataidhean nam Fèis agus oidean. Bu chòir dhuibh fios a chur gu Anne Willoughby – anne@feisean.scot – mun seo.

Gheibhear, cuideachd, comhairle agus fiosrachadh bhon ùghdarras ionadail agaibh no tro OSCR.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer