ceòl is òrain le fèis ghallaibh

Tuesday 21st April 2015

Tha Fèis Ghallaibh a’ tilleadh Disathairne-sa tighinn leis a’ chiad latha-ciùil aca dhen teirm ùr.

Tha an fhèis a’ tairgse taghadh farsaing de bhùthan-obrach eadar 10m agus 1f ann an Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa air 25mh den Ghiblean agus a-rithist an uairsin air 9mh den Chèitean. Am measg nan cuspairean tha a’ chlàrsach, bogsa-ciùil, drumaireachd, fìdeag, giotàr agus òrain Ghàidhlig. Tha na clasaichean fosgailte do sgoilearan eadar 8 is 18 bliadhna a dh’ aois agus thathar a’ tairgse chlasaichean aig gach ìre comais.

Tha an latha-ciùil a’ cosg £5 an duine agus chan fheumar clàradh ro-làimh.

Airson barrachd fiosrachaidh no gus ùidh a shealltainn nach cuir sibh fios gu Kathryn Cartwright air 01847 831 336 no pkrri@btinternet.com no cuiribh brath thugainn air Facebook/FeisGhallaibh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer