Fèis Rois Òigridh

‘S ann air a’ chiad seachdain de saor-làithean na Càisge a bhios Fèis Rois Òigridh a h-uile bliadhna, ann an Ulapul.

Tha barrachd fiosrachaidh, naidheachdan is clàradh air loidhne rim faotainn air an làrach-lìn againn http://feisrois.org.uk/index.php?lang=eng&location=junior_feis agus tha sinn air Facebook cuideachd.

Fèis Rois Òigridh takes place every year in Ullapool during the first week of the Easter holidays.

.Full information, news and online-booking is available on our website www.feisrois.org.uk and you can also find us on Facebook.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

02-06 den Gìblean 2018, Ulapul 

Fèis Rois Òigridh

Upcoming events:

Main Fèis 

02-02 April 2018, Ullapool

Fèis Rois Òigridh

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer