Fèis an Tairbeirt

Chaidh Fèis an Tairbeirt a stèidheachadh ann an 2016 gus tuilleadh cothromanan ciùil agus Gàidhlig a thabhainn do dhaoine òga sa sgìre.

Tha Fèis an Tairbeirt a’ ruith srèath de bhùthan-obrach tron bhliadhna a tha freagarrach do chloinn agus inbhich. Le seiseanan sònraichte do chaodachain, clasaichean ciùil do dh’aoisean 8-18 agus cuideachd bùthan-obrach dha inbhich, tha rudeigin ann airson a h-uile duine.

Fèis an Tairbeirt (‘The Tarbert Fèis’) was established in 2016 with the aim of providing young people in the local area with more opportunities to learn traditional music and Gaelic.

Fèis an Tairbeirt now run a series of year-round workshops that are open to both children and adults. With special sessions for toddlers, classes for ages 8-18 and workshops for adults, Fèis an Tairbeirt can accommodate all ages.

Tachartasan air Fàire

Ceòl Earra-Ghàidheil – Book Launch and Live Performance

Didòmhnaich 27mh an t-Samhain • 2:30f • Taigh Locha an Iar

Upcoming events:

Music from Argyll/Ceòl Earra-Ghàidheil – Book Launch and Live Performance

Sunday 27th of November • 2:30pm • West Loch House

A celebration of music from Argyll with live music and a talk from local historian Angus Martin on local names, in collaboration with Tarbert Book festival.

Tickets are free but should be booked via Eventbrite: bit.ly/musicfromargyll

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer