Fèis an Tairbeirt

Chaidh Fèis an Tairbeirt a stèidheachadh ann an 2016 gus tuilleadh cothromanan ciùil agus Gàidhlig a thabhainn do dhaoine òga sa sgìre.

Tha Fèis an Tairbeirt a’ ruith srèath de bhùthan-obrach tron bhliadhna a tha freagarrach do chloinn agus inbhich. Le seiseanan sònraichte do chaodachain, clasaichean ciùil do dh’aoisean 8-18 agus cuideachd bùthan-obrach dha inbhich, tha rudeigin ann airson a h-uile duine.

Fèis an Tairbeirt (‘The Tarbert Fèis’) was established in 2016 with the aim of providing young people in the local area with more opportunities to learn traditional music and Gaelic.

Fèis an Tairbeirt now run a series of year-round workshops that are open to both children and adults. With special sessions for toddlers, classes for ages 8-18 and workshops for adults, Fèis an Tairbeirt can accommodate all ages.

Tachartasan air fàire  

Bùthan-Obrach, An Tairbeart

Srèathan de bhùthan-obrach do chloinn agus inbhich. Airson tuilleadh fios, tadhal air www.feisantairbeirt.com.

Coinneamh Bhliadhnail, Disathairne 24mh den t-Samhain 2018, 10m, Leabharlann an Tairbeirt, An Tairbeart

Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile aig a’ Choinneamh Bhliadhnail a thèid a chumail air an 24mh den t-Samhain ann an Tairbeart, 10m.

Upcoming events

Workshops, Tarbert

A series of various workshops for children and adults. For more information, visit www.feisantairbeirt.com.

AGM, Saturday 24th of November 2018, 10m, Tarbert Library, Tarbert

All are welcome to attend Fèis an Tairbeirt’s Annual General Meeting, which will take place on the 24th of November in Tarbert from 10am.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council