Fèis Arainn

Thèid Fèis Arainn a chumail san Iuchar ann an Àrd Sgoil Arainn, far am bithear a’ tabhann taghadh farsaing de chuspairean do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg, bidh bogsa-ciùil, fìdheall, giotàr, pìob/feadan, dràma, clàrsach is fìdeag. Tha Fèis Arainn cuideachd a’ ruith leasanan seachdaineach tron bhliadhna airson fìdheall. Tha an fhideall air a bhith na pàirt chudromaich de chultar Arainn fad linntean agus tha Club Fìdhle Arainn a’ neartachadh an dualchais seo le bhith a’ tabhann oideachaidh do dh’òigridh an eilein. Tha an àireamh de chom-pàirtichean air fàs gu mòr on a thòisich sinn bho chionn còig bliadhna deug, le mu 45 clann a’ tighinn thugainn a-nis airson teagaisg, a’ riochdachadh mu 10% de chloinn a th’ air an eilean air fad.

The Arran Fèis is held in July in Arran High School, where children between the ages of 8-18 can chose from a range of activities, including the accordion, fiddle, guitar, pipes and chanter, drama, clàrsach and the whistle. Fèis Arainn also run weekly fiddle lessons throughout term time. Fiddle playing has long been an important part of Arran’s cultural life and the Arran Fiddle Club is helping to ensure it continues to be so by offering tuition to the island’s children. From modest beginnings teaching a handful of children fifteen years ago we now teach around 45 children; which accounts for about 10% of the total child population of the island

Tachartasan air Fàire

Fiddle Classes 2022 • Bileag-chlàraidh

Cùmaibh sùil air na meadhanan sòisealta gu h-ìosal aig Fèis Arainn airson tachartasan air fàire.

Upcoming events: 

Fiddle Classes 2022 • Registration

Keep an eye on the Fèis Arainn social media channels below for information about upcoming events.

Facebook

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer