Fèis Bharraigh

Tha Fèis Bharraigh a’ sìreadh co-òranaiche airson program de thachartasan is pròiseactan sònraichte a’ stiùireadh airson 40 bliadhna den fhèis a chomharrachadh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh san dealbh-obrach a tha aig oir na duilleige far am faigheamaid foirm-iarrtais cuideachd.

Feumar iarrtasan a bhith a-staigh ro 5f, Diluain 20 Dùbhlachd. 

Ma tha ceistean sam bith ann mun obair, no barrachd fiosrachaidh a dhìth, cuiribh fios gu Catriona NicNèill aig feisbharraigh@gmail.com

Fèis Bharraigh are seeking to appoint a co-ordinator who will manage a programme of events and projects as part of their 40th anniversary celebrations.

A job description and application form can be found at the side of this page.

Closing Date for applications is Friday 20th December at 5pm.

If you have any question or require further information about this role please contact  Catriona MacNeil at feisbharraigh@gmail.com

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer