Fèis Cheann Loch Goibhle

‘S e Fèis dà latha sa Mhàrt a tha ann am Fèis Cheann Loch Goibhle a’ tha ruith thairis air deireadh-sheachdain far a bheilear a’ teagasg iomadh chuspair, le òran Gàidhlig, bogsa-ciùil, fìdheall, feadan, clàrsach agus cur-seachadan air a’ bhlar a-muigh uile nam measg.

Fèis Ceann Loch Goibhle is a two day Fèis that takes place over a weekend in March. Tuition is offered in Gaelic song, accordion, fiddle, whistle, clàrsach and outdoor activities.

Tachartasan air Fàire:

Chaidh Fèis Cheann Loch Goibhle 2020 a chur dheth air sgàth a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis Cheann Loch Goible 2020 has been postponed due to Coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer