Fèis Eige

Thòisich Fèis Eige ann an 1995, dà bhliadhna mus do ghabh a’ choimhearsnachd sealbh air an eilean aca fhèin. ‘S ann do chloinn aois 8-18 a tha a’ chuid as motha don teagasg fèise ach tha clasaichean eile san urrainn do chloinn fo aois 8 agus inbhich a dhèanamh. 

Fèis Eige started in 1995, two years before the community buyout of 1997. It is a family event, aiming at youngsters (8 to 18) primarily, but also offering adults and younger children under 8 a chance to participate.

Thòisich Fèis Eige ann an 1995, dà bhliadhna mus do ghabh a’ choimhearsnachd sealbh air an eilean aca fhèin. ‘S ann do chloinn aois 8-18 a tha a’ chuid as motha don teagasg fèise ach tha clasaichean eile san urrainn do chloinn fo aois 8 agus inbhich a dhèanamh. 

Fèis Eige started in 1995, two years before the community buyout of 1997. It is a family event, aiming at youngsters (8 to 18) primarily, but also offering adults and younger children under 8 a chance to participate.

Tachartasan air fàire: 

Prìomh fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council