Fèis Farr

Chaidh Fèis Farr a stèidheachadh ann an 1991 gus cothrom a thoirt do chloinn agus an cuid theaghlaichean a bhith an lùib ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig anns a’ choimhearsnachd aca fhèin. 

Fèis Farr was established in 1991 to give children and families in and around Farr and Strathnairn the opportunity to participate in traditional music and Gaelic language activities in their local community.

Tachartasan air fàire:

Bùthan-obrach ealain

3 sèiseanan – 11mh, 14mh & 18mh den Lunasdal aig an Cabin, School Woods, Farr

 

Upcoming events:

Art workshops

3 sessions – 11th, 14th & 18th of August at the Cabin, School Woods, Farr

 

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council