Fèis Farr

Chaidh Fèis Farr a stèidheachadh ann an 1991 gus cothrom a thoirt do chloinn agus an cuid theaghlaichean a bhith an lùib ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig anns a’ choimhearsnachd aca fhèin. 

Fèis Farr was established in 1991 to give children and families in and around Farr and Strathnairn the opportunity to participate in traditional music and Gaelic language activities in their local community.

Tachartasan air fàire: 

Upcoming events:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer