Fèis Ghallaibh

Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil, giotàr, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, clàrsach, an fhìdeag agus am feadan.

Fèis Ghallaibh is based in Thurso and Wick High Schools and offers a busy programme of Saturday workshops throughout the year.  The Fèis provides tuition in a wide variety of subjects including fiddle, accordion, Gaelic song, percussion, clarsach, tin whistle and chanter.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer