Fèis Gleann Albainn

Tha Fèis Gleann Albainn suidhichte aig cridhe na Gàidhealtachd, aig ceann Loch Nis, meadhan slighe a’ Ghlinne Mhòir. Tha an fhèis air a stiùireadh le buidheann de dhaoine easgaidh à Cill Chuimein, Inbhir Moireastan agus Inbhir Garadh.

Fèis Gleann Albainn is in the heart of the Highlands, located at the foot of Loch Ness in the scenic Great Glen and run by a group of dedicated and enthusiastic volunteers from the villages of Fort Augustus, Invermoriston and Invergarry.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

16 – 20 Iuchar 2018, Acadamaidh Chill Chuimein, Cill Chuimein

Fèis Gleann Albainn

Upcoming events:

Main Fèis 

16 – 20 July 2018, Kilchuimein Academy, Fort Augustus

Fèis Gleann Albainn

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council