Fèis Latharna

Chaidh Fèis Latharna a stèidheachadh ann an 1994 agus thòisich i le Fèis còig latha. Tha i air fàs on uair sin agus bidh i a-nis a’ ruith chlasaichean tron bhliadhna air fad. 

Fèis Latharna has been operating its annual week of traditional music tuition in Oban since 1994. Its programme has grown over the years with weekly follow-on classes year-round. 

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach Disathairne (10m – 1f)

Tha teagasg a’ leantainn air loidhne air sgàth ‘s a’ Chorona-bhìorais. 

Seo na clasaichean: A’ phìob/an fheadan, an clàrsach, am bogsa, an giotàr, an fhidheall

Prìomh fhèis 2020 

Chaidh cinn-latha Fèis na Càisg a chur an dàil air sgàth ‘s a’ Chorono-bhìorais. Thèid a cumail 5 – 9 Dàmhair a-nise

Upcoming events:

Weekly classes (Saturdays, 10am – 1pm)

Classes in pipes/chanter, clàrsach, accordion, guitar, fiddle currently taking place online due to the coronavirus. 

Main Fèis 2020

The Easter Fèis has been postponed to 5 – 9 October due to the coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council