Fèis Lochabair

Airson corr is 25 bliadhna, tha Fèis Lochabair air a bhith a’ cur tachartasan anns na h-ealain Gàidhlig air dòigh do chloinn.

Fèis Lochabair is a voluntary run opportunity for children to gain access to the Gaelic arts. In 2017, the Fèis celebrated its 25th birthday.

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach seachdain

Fìdheall, giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum

Prìomh fhèis  

3- 7 Lùnastal 2020, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, An Gearastan 

Fèis Lochabair

Upcoming events:

Weekly classes

Fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach, accordion & step dance

Main Fèis 

3 – 7 August 2020, Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Fort William

Fèis Lochabair

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council