Fèis Lochabair

Airson corr is 25 bliadhna, tha Fèis Lochabair air a bhith a’ cur tachartasan anns na h-ealain Gàidhlig air dòigh do chloinn.

Fèis Lochabair is a voluntary run festival for children to gain access to the Gaelic arts. In 2017, the Fèis celebrated its 25th birthday.

Tachartasan: 

Clasaichean gach seachdain

Fìdheall, giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum – uile air loidhdne an-dràsta. 

Current events:

Weekly classes

Fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach and accordion classes all running online at the moment.  

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer