Fèis Mhuile

‘S e buidheann coimhearsnachd a th’ ann am Fèis Mhuile a tha a’ cumail tachartas do dh’ òigridh sa Ghearran gach bliadhna gus ceòl agus seinn traidiseanta a bhrosnachadh a-measg òigridh an eilein.

Fèis Mhuile is a community group based on the Isle of Mull and hold an annual Fèis each February for young people aged 3 to 7 and 8 to 18.

Tachartasan air fàire

Prìomh fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council