Fèis na h-Apainne

Chaidh Fèis na h-Apainne a stèidheachadh ann an 2015 agus on uair sin, tha i air a bhith a’ cumail bùthan-obrach Disathairne deich tursan sa bhliadhna do chlann is daoine òga aois 8-18. A bharrachd air sin, tha Fèis Bheag do chlann fo aois sgoile – aois 7. ‘S ann fad is farsaing a bhios compàirtichean agus luchd-eagraiche na fèise a’ tighinn leithid Ceann Loch Lìobhann, Baile a’ Chaolais, Lios Mòr, Meadarloch agus a’ Choingeal.

Established in Autumn 2015, Fèis na h-Apainne runs monthly workshops for children and young people aged 8-18 in a wide variety of instrument, song and dance. There’s also a Fèis Bheag for pre-school children and P1 and P2. The fèis attracts participants and volunteers from the a number of communities including Appin, Kinlochleven, Ballachulish, Lismore,  Benderloch and Connel.

Tachartasan air fàire:

Bùthan-obrach Disathairne (10m – 1f)

Chaidh bùthan-obrach na Fèise a chur dheth rè ùine air sgath a’ Choronabhìoras. Cumaibh sùil air an duilleag seo neo air duilleag Facebook na Fèise airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist. 

Upcoming events:

Saturday workshops (10am 1pm)

Workshops have been put on hold since March 2020 due to the coronavirus. Please check back here or the Fèis Facebook page for news on when they’ll be starting again. 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer