Fèis nan Garbh Chrìochan

Tha Fèis nan Garbh Chrìochan air a bhith a’ ruith fad corr is 25 bliadhna,  a’ togail inbhe cheòl traidiseanta agus Gàidhlig na sgìre.

Fèis nan Garbh Chrìochan translates as the festival of the ‘Rough Bounds’, the geographical area which includes Ardnamurchan, Knoydart, the Small Isles and Glenfinnan. In 2015, the Fèis celebrated its 25th year.

Clasaichean gach seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Chorona-bhìorais.

Seo na clasaichean: fìdheall, meur-chlàr, bogsa, feadan is pìob, agus drumaireachd 

Tachartasan air fàire: 

Prìomh fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh

Current events:

Weekly classes

Tuition in fiddle, keyboard, accordion, clàrsach, chanter and pipes, and drumming is currently taking place online. 

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed. 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council