Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

‘S e fèis còig latha a th’ ann am Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a tha a’ gabhail àite gach bliadhna aig àm na Caisge. Tha a’ phrìomh fhèis fosgailte do dhaoine òga eadar aoisean 5-12, le buidheann sònraichte ann cuideachd don fheadhainn fo aois 5. Tha an comataidh a-nis an dùil sreath de chlasaichean leantainneach a stèidheachadh sa bhaile.

 

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu is a five-day fèis which takes place every Easter in Glasgow. The main fèis is open to children aged 5-12, with a special “Fèis Bheag” group for ages 0-5. The fèis committee are now hoping to establish weekly classes in the Glasgow area.

Tachartasan air fàire  

Prìomh Fhèis, 14-17 An Giblean 2020, Glaschu

Còig latha de cheòl, dràma agus danns a thathar a’ cumail aig àm na Caisge gach bliadhna ann an Glaschu. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 0 gu 12 bliadhna a dh’aois le Fèis Bheag ann do dh’aoisean 0-5, a’ phrìomh fhèis do dh’aoisean 5-12 agus cuideachd bùthan-obrach sònraichte tron seachdain do dh’inbhich.

Coinneamh Bhliadhnail, Diardaoin 15mh den t-Samhain 2018, 7f, The Project Room, South Block, 60-64 Sràid Osborne, Glaschu

Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile aig a’ Choinneamh Bhliadhnail a thèid a chumail air an 15mh den t-Samhain ann an Glaschu, 7-9f.

Upcoming events

Main Fèis, 14-17 April 2020 2019, Glasgow

A five-day music, drama and dance workshop event held in Glasgow each Easter. The fèis is open to ages 0-12, with a special parent and child group, “Fèis Bheag”, for children aged 0-5, the main fèis for ages 5-12, as well as special workshops through the week for adults.

AGM, Thursday 15th of November 2018, 7pm, The Project Room, South Block, 60-64 Osborne Street, Glasgow

All are welcome to attend Fèis Ghàidhlig Ghlaschu’s Annual General Meeting, which will take place on the 15th of November in Glasgow from 7-9pm.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council