Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

‘S e Fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a tha a’ gabhail àite gach bliadhna aig àm na Caisge. Tha a’ phrìomh fhèis fosgailte do dhaoine òga eadar aoisean 5-12, le buidheann sònraichte ann cuideachd don fheadhainn fo aois 5. Tha an comataidh a-nis an dùil sreath de chlasaichean leantainneach a stèidheachadh sa bhaile. 

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu is a four-day fèis which takes place every Easter in Glasgow. The main fèis is open to children aged 5-12, with a special “Fèis Bheag” group for ages 0-5. The fèis committee are now hoping to establish weekly classes in the Glasgow area.

Tachartasan air fàire: 

Prìomh Fhèis 2024

09/04/24 – 12/04/24

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Upcoming events:

Main Fèis 2024

09/04/24 – 12/04/24

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer