Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra

‘S e fèis trì latha a th’ ann am Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra a tha a’ gabhail àite gach bliadhna sa Ghearran ann am Bogh Mòr, Ìle. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 3-18 bliadhna a dh’aois, le clasaichean-ciùil do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8. 

Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra is a three-day event which takes place every February in Bowmore, Islay. The fèis is open to ages 3-18, with music classes for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach Seachdain

 Clasaichean seachdaineil airson bogsa-ciùil, an fhìdheall, clàrsach, giotàr agus fìdeag a tha a’ gabhail àite gach seachdain tro teirm na sgoile ann am Bogh Mòr. Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Prìomh Fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Weekly Classes

Weekly classes for accordion, fiddle, clarsach, guitar and whistle which take place every week during school term time. The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed. A three-day music and dance event held in Bowmore, Islay each February for ages 3 to 18. Music lessons are available for ages 8-18, as well as special workshops for children under 8 years-old.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer