Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra

‘S e fèis trì latha a th’ ann am Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra a tha a’ gabhail àite gach bliadhna sa Ghearran ann am Bogh Mòr, Ìle. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 3-18 bliadhna a dh’aois, le clasaichean-ciùil do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra is a three-day event which takes place every February in Bowmore, Islay. The fèis is open to ages 3-18, with music classes for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire  

Prìomh Fhèis, 11mh-13mh den Gearran 2020, Bogh Mòr, Ìle

Trì latha de cheòl agus danns a thathar a’ cumail sa Ghearran gach bliadhna ann am Bogh Mòr, Ìle. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 3 gu 18 bliadhna a dh’aois le clasaichean-ciùil do chom-pàirtichean eadar 8-18 bliadhna a dh’aois agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Clasaichean Seachdaineil, Bogh Mòr, Ìle

Clasaichean seachdaineil airson bogsa-ciùil, an fhìdheall, clàrsach, giotàr agus fìdeag a tha a’ gabhail àite gach seachdain tro teirm na sgoile ann am Bogh Mòr.

Upcoming events

Main Fèis, 11th-13th February 2020, Bowmore, Islay

A three-day music and dance event held in Bowmore, Islay each February for ages 3 to 18. Music lessons are available for ages 8-18, as well as special workshops for children under 8 years-old.

Weekly Classes, Bowmore, Islay

Weekly classes for accordion, fiddle, clarsach, guitar and whistle which take place every week during school term time.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council