Fèis Phàislig

Chaidh Fèis Phàislig a stèidheachadh ann an 2015 is sinn ag amas air cothroman a chruthachadh do dh’ òigridh Shiorrachd Rinn Friù a thighinn an sàs anns na h-ealain traidiseanta agus sgilean a leasachadh ann a bhith seinn, dannsa, cleasachd agus a’ cluich ciùil air raon farsaing de dh’ ionnsramaidean.  

Fèis Phàislig was established in 2015 to create opportunities for young people in Renfrewshire to get involved and develop skills in the traditional arts through singing, dancing, drama and instrumental tuition on a wide range of instruments.

Tachartasan air fàire  

Prìomh Fhèis, 21-24 den Iuchar 2020, Pàislig

Ceithir latha de cheòl, dràma agus danns a thathar a’ cumail san Iuchar gach bliadhna ann am Pàislig. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 8 gu 18 bliadhna a dh’aois agus tha cuideachd Fèis Adhartach ann do sgoilearan S1-6 aig a bheil comas-cluiche air ionnsramaid mar tha.

Clasaichean Seachdaineil, Gach Disathairne, Pàislig

Clasaichean seachdaineil airson bogsa-ciùil, an fhìdheall agus giotàr a tha a’ gabhail àite gach Disathairne tro teirm na sgoile ann am Pàislig.

Coisir Ghàidhlig, Gach Oidhche ‘Luain, Pàislig

Coisir Ghàidhlig a tha gabhail àite gach Diluain tro teirm na sgoile ann am Pàislig.

 

Upcoming events

Main Fèis, 21st-24th July 2020, Paisley

A four day music, drama and dance workshop event held in Paisley each July for ages 8 to 18, plus an Advanced Fèis for S1-6 pupils already capable of playing an instrument

Weekly Classes, Every Saturday, Paisley

Weekly classes for accordion, fiddle and guitar, which take place in Paisley every Saturday during school term time.

Gaelic Choir, Every Monday Evening, Pàisley

A Gaelic choir that takes place every Monday evening in Paisley during school term time.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council