Fèis Spè

On a chaidh ar stèidheachadh ann an 1991 tha Fèis Spè air oideachas anns na h-ealain traidiseanta a thairgse do dh’ òigridh ann an sgìre Bhàideanaich is Sra Spè le taic bho Fhèisean nan Gàidheal is ballrachd againn leis a’ bhuidhinn.

Tha barrachd fiosrachaidh, naidheachdan is clàradh air loidhne rim faotainn air an làrach-lìn againn https://www.feisspe.org agus tha sinn air Facebook cuideachd.

Since 1991 Fèis Spè has been providing traditional music tuition for young people in Badenoch and Strathspey through our membership of and support from Fèisean nan Gàidheal.

Full information, news and online-booking is available on our website https://www.feisspe.org and you can also find us on Facebook.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

TBC 2022

Upcoming events:

Main Fèis 

TBC 2022

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer