Fèis Thatha

Thigibh còmhla rinn airson na h-Ealain Ghàidhlig a chomharrachadh le cuid de na ceòladairean agus oidean as fheàrr ann an Alba. Bidh bùthan-obrach againn ann an seinn, dannsa, dràma, còcaireachd agus ceòl traidiseanta airson gach aois.

Join us to celebrate the Gaelic Arts with some of Scotlands leading muscians and tutors. Workshops in song, dance, drama, cooking and traditional music for all ages.

Tachartasan air fàire:

Prìomh Fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer