Fèis Thiriodh

Chaidh Fèis Thiriodh a stèidheachadh ann an 1990 gus ceòl, cànan agus cultar an eilein a bhrosnachadh agus a chumail beò ann an dòigh a tha tarraingeach do dhaoine fad is farsaing.

Fèis Thiriodh was established in 1990 as a means of promoting the island’s rich culture, music and language – reinstating its importance and relevance in the present day.

Tachartasan air fàire:

Blas na Fèise, 26 Òg Mhìos 2021. Tuilleadh fiosrachaidh & clàradh an seo

Upcoming events:

Blas na Fèise, 26 June 2021. More information and booking here.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer