Fèis a’ Bhealaich

Tha Fèis a’ Bhealaich ag amas air òigridh na Comraich gus Gàidhlig agus sgilean anns na h-ealain a chur air adhart anns a’ choimhearsnachd.  Tha club às dèidh sgoile aig an fhèis a bhios a’ coinneachadh gach Diluain tro theirm na sgoile far a bheil a’ chlann a’ faighinn cothrom an sgilean ealain agus cànain a leasachadh.  Tha an fhèis cuideachd a’ cumail bhùthan-obrach a bharrachd ann an ceòl traidiseanta tron bhliadhna.

Fèis a’ Bhealaich provides young people in Applecross with opportunities to develop their language and art skills and explore Gaelic culture. The fèis runs an after school arts, craft and music club which meets every Monday as well as additional music workshops throughout the year.

 

Tachartasan air fàire

 

Club Ghàidhlig – gach Diluain

Upcoming events

Gaelic Club  – every Monday

 

 

 


 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council