Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

Tha Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar a’ tairgse sreath de chlasaichean ann an Dùn Bhreatainn an Iar.

Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar offer a series of classes in East Dumbarton.

Tachartasan air Fàire:

Chaidh na clasaichean a chur dheth rè ùine air sgath a’ Choronabhìoras. Cumaibh sùil air an duilleag seo airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Upcoming events: 

Classes have been put on hold due to the Coronavirus. Keep an eye on this page for information about when they will be starting again.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer