Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

Tha Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar a’ tairgse sreath de chlasaichean ann an Dùn Bhreatainn an Iar.

Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar offer a series of classes in East Dumbarton.

Tachartasan air Fàire:

Tha na clasaichean seachdaineil sig Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar air ais aghaidh ri aghaidh anns a Concord Centre agus tha iad uile saor an-asgaidh:

Diluain, 7f – 9f
  • Gàidhlig airson luchd-ionnsachaidh
  • Mandolin
Diciadain, 7f – 9f
  • Gàidhlig aig ìre adhartach

Diardaoin, 7f – 9f

  • Gàidhlig aig ìre eadar-mheadhanach
  • Clàrsach

Upcoming events: 

Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar’s weekly classes are back face to face in the Concord Centre and they are all free of charge at present:

Monday, 7pm-9pm

  • Beginners Gaelic
  • Mandolin

Wednesday, 7pm to 9pm

  • Advanced Gaelic

Thursday, 7pm to 9pm

  • Post beginners Gaelic
  • Clàrsach
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer